Estatuts

Capítol I. Denominació, objectius, domicili i durada.

Article 1er.- D’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil Català, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts, es constitueix l’associació amb la denominació Associació Veïnal Baix a Mar*, com a entitat de participació ciutadana i sense ànim de lucre. 

Article 2on.- Els objectius de l’Associació Veïnal Baix a Mar, tots ells d’interès general i de defensa dels veïns i veïnes són els següents:

 1. Coordinar i potenciar la consecució dels objectius socials dels seus membres i, en definitiva, del veïnat.
 2. Recollir les peticions dels seus membres i fer-les arribar a qui correspongui (administracions públiques, partits polítics, sindicats, sectors empresarials, etc.) sens perjudici de la tasca reivindicativa particular dels seus membres.
 3. Intercanviar experiències, per la qual cosa es proporcionaran els òrgans d’expressió, difusió i comunicació necessaris.
 4. Defensar, fomentar i millorar solidàriament els interessos generals del veïnat, en especial en l’activitat urbanística, social, cultural, educativa, sanitària, medi ambiental, esportiva, d’habitatge, econòmica, de consum, etc., desenvolupant en aquests àmbits tota mena d’iniciatives i d’activitats, incloent les de caire econòmic social que tinguin com a finalitat la millora de l’interès general, el desenvolupament de tota mena de programes mediambientals, culturals, educatius, de consum, relatius a les noves tecnologies, la comunicació i la de les altres finalitats que persegueix l’Associació Veïnal Baix a Mar.
 5. Fomentar i potenciar l’associacionisme dels veïns i veïnes, com a eina de defensa i participació dels interessos generals ciutadans, així com promoure iniciatives d’economia social al seu servei.
 6. Obtenir el reconeixement com a organització de participació ciutadana d’acord amb la legislació vigent.
 7. Vetllar per l’assoliment dels drets fonamentals com:
  • Rebre informació directa dels assumptes que són d’interès comú, elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les administracions públiques.
  • Intervenir en tots els àmbits de l’administració pública en defensa dels interessos generals del veïnat.
  • Exercitar el dret de la iniciativa popular.
  • Exercitar el control de l’Administració i la defensa dels drets de gestió i cogestió.
  • Rebre ajuts econòmics a càrrec de les administracions.
 8. Per al bon compliment dels objectius enumerats, l’Associació pot dur a terme les activitats necessàries directament, i assignant els vocals, les seccions i els departaments d’assessorament, d’informació i serveis, tant interns com externs, que siguin necessaris, o indirectament, a través de la seva participació en altres entitats i sempre que el seu objecte social no sigui contrari a les finalitats que persegueix l’Associació.

Article 3er.- El domicili social de l’Associació Veïnal Baix a Mar s’estableix al Passeig Marítim, 73, podent-lo traslladar quan així ho acordi la Junta Directiva i notificar-ho a l’assemblea general. El domicili social assenyala l’àmbit de l’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altre referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial. L’àmbit concret d’actuació de l’entitat és des de Solicrup fins Adarró, per part de la façana marítima; Rambla Exposició, Ventosa i Vidal costat mar; Rambla Samà des de la via del ferrocarril fins al Passeig Marítim; i Rambla Vidal, c/Parlament, costat est fins al c/Soler i Morell.

Article 4rt.- L’Associació Veïnal Baix a Mar està constituïda per termini indefinit.

Article 5è.- L’Associació Veïnal Baix a Mar gaudeix de personalitat jurídica pròpia i té capacitat suficient per adquirir, posseir i alienar tota mena de béns, per a celebrar contractes i participar en altres entitats, així com per a obligar-se i exercitar tota mena d’accions legals, incloses les judicials, que es considerin necessàries per al desenvolupament dels seus objectius. Tots aquests punts seran acordats per la Junta Directiva, dels quals ha d’informar a l’assemblea.

Article 6è.- L’Associació Veïnal Baix a Mar es regeix per la legislació vigent en matèria d’associacions, per aquests estatuts, i pels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i els seus òrgans directius. En allò no previst per aquests Estatuts s’aplicarà la Llei 7/1997 de 18 de juny, d’associacions, amb caràcter subsidiari.

CAPÍTOL II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 7è.- Poden formar part de l’associació totes les persones que visquin, treballin o tinguin algun vincle amb el barri. També les que per diversos motius es solidaritzin i col·laborin en els fins i objectius de l’associació. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual ha de prendre una decisió en la primera reunió que tingui lloc, i ho ha de comunicar a l’Assemblea General més immediata.

Els socis menors de 16 anys, si n’hi ha, no tenen dret de vot a les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 8è.- Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Consultar els llibres de l’associació.

Article 9è.- Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació́ i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests. 
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Assumir i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació. 

Article 10è.- Són causes per ser donat de baixa de l’associació́: 

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió́ a la junta Directiva. 
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries. 

CAPÍTOL III. L’Assemblea General

Article 11è.-

 1. L’assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. 
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. 
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 12è.- L’Assemblea General té les facultats següents: 

 1. Modificar els estatuts. 
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. 
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. 
 4. Acordar la dissolució de l’associació. 
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. 
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 
 7. Aprovar el reglament de règim interior. 
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, en cas de no ser a petició pròpia, amb un expedient previ, dels associats i les associades. 
 9. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General. 

Article 13è.-

 1. L’assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any. 
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre de al menys un deu per cent d’associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

Article 14è.-

 1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. 
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació. 
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. La persona que ocupi la secretaria redacta l’acta de cada reunió, que ha de ser signada per ella mateixa, amb el Vist i Plau de qui n’ocupa la Presidència. L’acta ha de contenir un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista numèrica de les persones assistents. 

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. En tot cas, l’acta i la resta de documentació relativa als punts inclosos a l’ordre del dia de la reunió, ha d’estar a disposició dels socis al local social amb al menys cinc dies d’antelació respecte la data de l’Assemblea.

Article 15è.-

 1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents. 
 2. Un mínim del 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella.

Article 16è.-

 1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació. 
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents. 
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva i, si es presenten diverses candidatures, surt elegida la que obté un major número de vots dels associats. 
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el Vist i Plau de la presidència i sempre que els socis/es ho autoritzin de manera expressa i individual.

CAPÍTOL IV. La Junta Directiva

Article 17è.-

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el president, el vice-president, el secretari, el tresorer i el nombre de vocals que acordi l’Assemblea. Els càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. 
 3. Adquireix el compromís de vetllar pel relleu dels membres de la junta i preveure els recanvis dels seus càrrecs per tal d’assegurar la continuïtat de l’Associació. 
 4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari, amb el Vist i Plau del president, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions. 
 5. La Junta Directiva assumeix els compromisos en nom del conjunt de l’Associació, però la totalitat dels associats i associades en són igualment responsables.

Article 18è.-

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre (4) anys, sens perjudici que puguin ser reelegits. 
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini previst a l’apartat anterior per al seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
  2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
  3. Baixa com a membre de l’associació.
  4. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 32 dels estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la  primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

Article 19è.-

 1. La Junta Directiva té ́les facultats següents: 
  1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. 
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació. 
  4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer. 
  5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. 
  6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per a què els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 
  7. Contractar i acomiadar els empleats que l’associació pugui tenir. 
  8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. 
  9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 
  10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups. 
  11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: 
   • Subvencions o altres ajuts. 
   • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana. 
  12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de  crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La  disposició dels fons es determina a l’article 31. 
  13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hi hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 
  14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 Article 20è.-

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona en que ell delegui, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un mes, excepte en el període vacacional.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita la majoria dels membres que la conformen.

Article 21è.-

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un. 
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. 
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 22è.-

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres. 
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 

 Article 23è.- Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes o en aquell format que s’hagi dotat l’associació per fer-ho i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior per a que s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V. El president i el vice-president

 Article 23è.-

 1. Són pròpies del president les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. 
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. 
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. 
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació. 
  6.  Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva. 
 2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. 

CAPÍTOL VI. El secretari i el tresorer

Article 24è.-

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de Registre de socis. 

Article 25è.-

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits obert en establiments de crèdit o d’estalvi. 

CAPÍTOL VII. Les comissions o grups de treball

Article 26è.-

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen. 

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions. 

CAPÍTOL VIII. El règim econòmic

Article 27è.- Aquesta associació es constitueix sense patrimoni fundacional.

Article 28è.- Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de: 

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. les subvencions oficials o particulars.
 3. les donacions, les herències o els llegats.
 4. les rendes del propi patrimoni o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 29è.- Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. 

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals que s’abonaran per mesos, trimestres semestres, ó anual, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries. 

Article 30è.- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

Article 31è.- En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. 

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president, o las que acordi la Junta per un millor ordre administratiu. 

CAPÍTOL IX. Règim disciplinari

Article 32è.- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern. 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern. 

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

CAPÍTOL X. La dissolució

Article 33è.- L’associació́ pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. 

Art. 34è.-

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 
 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, s’hagi caracteritzat més en la seva activitat a favor de la convivència en el barri. 
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió́ a una comissió liquidadora especialment designada.

 

Aquests estatus varen ser aprovats en l’Assemblea extraordinària, celebrada el dia 25 de març de 2017.

Vilanova i la Geltrú, a 25  de març de 2017. 
La Junta Directiva

 

*El canvi de nom aprovat en Assemblea s'anirà implementant amb l'autorització definitiva de la Generalitat.

Facebook

Twitter